Πληροφορίες

Σκοπός

Οι δράσεις του Κέντρου στοχεύουν στη δημιουργία μιας κοινότητας μάθησης, καινοτομίας και συνεχούς βελτίωσης του διδακτικού έργου του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, υποστηρίζοντας τη δημιουργία και ανταλλαγή καλών πρακτικών μάθησης και διδασκαλίας, την καταγραφή των σχετικών αναγκών, την ανάπτυξη σύγχρονων και αποτελεσματικών εκπαιδευτικών δράσεων. Ως εκ τούτου, μεταξύ άλλων, προβλέπεται η υποστήριξη των διδασκόντων και η ενημέρωσή τους για τις σύγχρονες τάσεις, καθώς και για την αξιοποίηση των προσφερόμενων δυνατοτήτων (μεταξύ των οποίων, των Νέων Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών), κατά τη διδασκαλία των πανεπιστημιακών μαθημάτων και την εκπαιδευτική διεργασία εν γένει, προκειμένου να δημιουργήσουν περιβάλλοντα που διευκολύνουν και στηρίζουν τη μάθηση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Image
Λειτουργία και δράσεις του Κέντρου Υποστήριξης της Διδασκαλίας και της Μάθησης

Το Κέντρο έχει ως σκοπό την:

 • Υποστήριξη των διδασκόντων και ενημέρωσή τους σε καινοτόμες πρακτικές για την εκπαίδευση φοιτητών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, καθώς και σε νέες προσεγγίσεις για την εκπαίδευση ενηλίκων και την πανεπιστημιακή Παιδαγωγική, κυρίως μέσω της διοργάνωσης κύκλων μάθησης και σεμιναρίων μικρής διάρκειας.
 • Υποστήριξη των διδασκόντων και ενημέρωσή τους για την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών.
 • Επικοινωνία των διδασκόντων μεταξύ τους και διοργάνωση συναντήσεων/ημερίδων/συνεδρίων για ανταλλαγή απόψεων αναφορικά με επιτυχημένες πρακτικές ή προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά την άσκηση του διδακτικού τους έργου.
 • Ανάπτυξη πρωτοβουλιών, δράσεων και συνεργιών με αντίστοιχες δομές των Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με Ινστιτούτα, Εργαστήρια, Γραφεία και φορείς με παρεμφερή δράση της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Λειτουργία εστιακού σημείου (αποθετηρίου) συγκέντρωσης και αναδιανομής υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή), καθώς και καλών πρακτικών.
 • Παροχή πολλαπλών υπηρεσιών υποστήριξης, ενδυνάμωσης και συνεχούς βελτίωσης των διαδικασιών διδασκαλίας και μάθησης στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος με τελικό αποδέκτη και ωφελούμενο το φοιτητικό πληθυσμό.
 • Δημιουργία, ανταλλαγή και συστηματοποίηση καλών πρακτικών και εργαλείων για την αποτελεσματική σχεδίαση και διδασκαλία της μαθησιακής διαδικασίας.
 • Ανάπτυξη σύγχρονων και πολύμορφων περιβαλλόντων μάθησης που θα αξιοποιούν τις σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους με σεβασμό στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων και τις αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας με βάση τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των φοιτητών/φοιτητριών,
 • Εκπόνηση μελετών που σχετίζονται με την διδασκαλία.
 • Διοργάνωση Συνεδρίων/Ημερίδων, Βιωματικών Εργαστηρίων και άλλων επιστημονικών δράσεων με αντικείμενο την επιπρόσθετη επιμόρφωση και υποστήριξη του διδακτικού προσωπικού του Ιδρύματος.
 • Έκδοση βιβλίων και επιστημονικού υλικού σχετικού με την υποστήριξη της εκπαίδευσης και της μάθησης.
 • Ανάπτυξη καινοτόμου εκπαιδευτικού υλικού που σχετίζεται με τη Διδασκαλία και τη Μάθηση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Skip to content