Πακέτα Εργασίας

ΠΕ1: Αποτίμηση υφιστάμενης κατάστασης

Στο Πακέτο Εργασίας 1 (ΠΕ 1) θα γίνει αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης αρχικά μέσω ενημερωτικών δράσεων, κατάρτισης και συμπλήρωσης ερωτηματολογίων από τους καθηγητές του Ιδρύματος. Θα ακολουθήσει ανάλυση των ερωτηματολογίων και συγγραφή έκθεσης με τα αποτελέσματα.

 • Ενημέρωση Ακαδημαϊκού προσωπικού για την επικείμενη Δράση.
 • Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης.
 • Ενημέρωση των δράσεων της Πράξης. Θα παρουσιαστούν οι στόχοι και οι ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια της Πράξης στο εκπαιδευτικό προσωπικό του Ιδρύματος μέσα από μία ενημερωτική ημερίδα.
 • Σχεδίαση Ερωτηματολογίων. Θα σχεδιαστούν ερωτηματολόγια για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης.
 • Επεξεργασία και ανάλυση Δεδομένων. Θα γίνει στατιστική ανάλυση των απαντήσεων των ερωτηματολογίων και θα συνταχθεί σχετική έκθεση αποτελεσμάτων.

Π1.1: Σχέδιο Ερωτηματολογίων

Π1.2: Συμπληρωμένα ερωτηματολόγια

Π1.3: Έκθεση αποτελεσμάτων

ΠΕ2: Ανάπτυξη Ψηφιακών Υποδομών

Στο Πακέτο Εργασίας 2 (ΠΕ 2) θα αναπτυχθούν οι ψηφιακές υποδομές για την υποστήριξη των δράσεων του έργου. Ο σκοπός του ΠΕ 2 είναι η αναβάθμιση του τρόπου διδασκαλίας αλλά και η παροχή εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς αλλά και την βελτίωση της διδασκαλίας με ωφελούμενους τόσο το εκπαιδευτικό προσωπικό όσο και τους φοιτητές.

 • Δυνατότητα εκτέλεσης διδασκαλιών μέσω εικονικού περιβάλλοντος
 • Ανταλλαγή τεχνογνωσίας, εμπειριών και καλών πρακτικών μεταξύ των καθηγητών
 • Προσωποποιημένη ενημέρωση καθηγητών/φοιτητών σχετικά με την πρόοδο στα μαθήματα μέσω εφαρμογής κινητών συσκευών
 • Ενημέρωση εκπαιδευτικών και βελτιστοποίηση ποιότητας των παρεχόμενων διαδικτυακών μαθημάτων
 • Ανάπτυξη εικονικού περιβάλλοντος εκτέλεσης διδασκαλιών. Θα γίνει σχεδίαση, παραμετροποίηση και εγκατάσταση εικονικού περιβάλλοντος, το οποίο θα επιτρέπει την πραγματοποίηση εικονικών διαλέξεων ή και συναντήσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών του Ιδρύματος και των φοιτητών τους.
 • Σχεδίαση και ανάπτυξη ψηφιακού αποθετηρίου Καλών Πρακτικών. Στην εργασία αυτή θα οριστούν οι απαιτήσεις των χρηστών και τα σενάρια χρήσης, με σκοπό η διαδικτυακή πλατφόρμα να αποτελέσει εστιακό σημείο συγκέντρωσης και αναδιανομής καλών πρακτικών και εκπαιδευτικού υλικού και να συμβάλει στη διασφάλιση της ακαδημαϊκής ποιότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία, που αποτελεί και στρατηγικό στόχο του Ιδρύματος. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί:

– Στην τήρηση των διατάξεων και νομοθεσιών για προστασία προσωπικών δεδομένων

– Στην ασφάλεια και έλεγχο πρόσβασης των αποθηκευμένων πληροφοριών

 

 • Σχεδίαση και ανάπτυξη Microlabs – εργαστηρίων ανταλλαγής εμπειριών και τεχνογνωσίας- μεταξύ καθηγητών. Θα αναπτυχθεί διαδικτυακή υπηρεσία μέσω της οποίας θα έχουν τη δυνατότητα οι εκπαιδευτικοί του ιδρύματος να πραγματοποιούν ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας τόσο με σύγχρονα ή ασύγχρονα μέσα επικοινωνίας.
 • Ανάπτυξη εργαλείου υποβοήθησης της διδασκαλίας και την παρακολούθηση μαθημάτων (παραδοσιακών και διαδικτυακών) με σκοπό την παροχή πρόσθετων πληροφοριών στον διδάσκοντα όπως για παράδειγμα βαθμός κατανόησης μαθήματος, φοιτητές που ενέχουν κίνδυνο αποχώρισης από το μάθημα (εκτίμηση ρίσκου drop out rate). Παράλληλα θα παρέχεται ένας αντίστοιχος αριθμός πληροφοριών στους φοιτητές που αφορούν τις παραμέτρους παρακολούθησης ενός μαθήματος, για παράδειγμα επερχόμενες ημερομηνίες κατάθεσης εργασιών, υπενθύμιση δραστηριοτήτων κλπ. Κατά συνέπεια θα παρέχεται κατάλληλη ενημέρωση τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και τους φοιτητές .
 • Ανάπτυξη εργαλείου υποβοήθησης-βελτίωσης της διδασκαλίας και της σκηνοθετικής οργάνωσης και παρουσίας της, με βάση τα κινησιολογικά χαρακτηριστικά του εισηγητή.

Π2.1: Εικονικό περιβάλλον ανάπτυξης Διδασκαλιών.

Π2.2: Ψηφιακό αποθετήριο Καλών Πρακτικών

Π2.3: Υποδομή Μικροεργαστηρίων (Microlabs)

Π2.4: Εργαλείο ελέγχου ποιότητας σχεδιασμού διαδικτυακών μαθημάτων.

Π2.5: Εφαρμογή αποτίμησης  Διδασκαλίας.

ΠΕ3: Συλλογή σχεδίων Διδασκαλιών από τις Σχολές του Ιδρύματος

Στο Πακέτο Εργασίας 3 (ΠΕ 3) θα πραγματοποιηθεί αρχικά ενημέρωση του ακαδημαϊκού προσωπικού του Ιδρύματος σχετικά με την οργάνωση των σχεδίων διδασκαλίας με βάση τα τρία πρότυπα καταγραφής διδασκαλίας που θα αναπτυχθεί και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η συγκέντρωση των σχεδίων διδασκαλίας από τις Σχολές του Ιδρύματος.

 • Ενημέρωση Ακαδημαϊκού προσωπικού για την οργάνωση σχεδίων Διδασκαλιών
 • Συγκέντρωση και αποτύπωση σχεδίων διδασκαλιών από τις Σχολές του Ιδρύματος
 • Ενημέρωση Δράσης. Θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση για τη συγκεκριμένη δράση και τις ενέργειες που θα απαιτηθούν από τους καθηγητές των Τμημάτων αλλά και τους στόχους του συγκεκριμένου Πακέτου Εργασίας.
 • Ανάπτυξη τριών προτύπων καταγραφής Διδασκαλίας (1ο Θεωρητικά Μαθήματα, 2ο Μεικτά Μαθήματα Θεωρίας και Ασκήσεων Πράξης, 3ο Εργαστηριακά Μαθήματα). Θα σχεδιαστεί πρότυπο για την καταγραφή των παραμέτρων των διδασκαλείων με σκοπό την αποτύπωση των επιμέρους χαρακτηριστικών τους αλλά και των πιθανών αποτελεσμάτων όπως αυτά καταγράφονται από συγκεκριμένους δείκτες και μετρικές.
 • Συλλογή σχεδίων διδασκαλιών. Από κάθε Σχολή θα συλλεχθεί συγκεκριμένος αριθμός σχεδίων διδασκαλιών από μαθήματα σύμφωνα με το πρότυπο καταγραφής.

Π3.1: Πρότυπο καταγραφής διδασκαλίας – Θεωρητικά Μαθήματα,

Π3.2: Πρότυπο καταγραφής διδασκαλίας –  Μεικτά Μαθήματα Θεωρίας και Ασκήσεων Πράξης,

Π3.3: Πρότυπο καταγραφής διδασκαλίας –  Εργαστηριακά Μαθήματα

Π3.4: Δύο σχέδια διδασκαλιών ανά Σχολή  (Σύνολο 12 Σχέδια)

ΠΕ4: Δράση επιμόρφωσης – προσκεκλημένες παρουσιάσεις – ομιλίες

Στο Πακέτο Εργασίας 4 (ΠΕ 4) θα πραγματοποιηθούν δράσεις με σκοπό την ενημέρωση αλλά και επιμόρφωση του ακαδημαϊκού προσωπικού σχετικά με καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας ώστε να βελτιωθεί η εκπαιδευτική διαδικασί

 • Ενημέρωση – Επιμόρφωση Ακαδημαϊκού προσωπικού σχετικά με τους τρόπους βελτίωσης της Εκπαιδευτικής διαδικασίας.
 • Προσκλήσεις Ειδικών για παρουσιάσεις/ομιλίες. Ο σκοπός της παρούσας ενέργειας είναι η ενημέρωση αλλά και επιμόρφωση του Ακαδημαϊκού Προσωπικού από εξειδικευμένο προσωπικό σε θέματα που άπτονται της βελτίωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
 • Κατάρτιση Προγράμματος Ομιλιών- Παρουσιάσεων

Π4.1: Πρόγραμμα Ομιλιών- Παρουσιάσεων

Π4.2: Υλικό Ομιλιών- Παρουσιάσεων

ΠΕ5: Ψηφιακά εργαλεία διδασκαλίας

Στο Πακέτο Εργασίας 5 (ΠΕ 5) θα πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις εργαλείων από ειδικούς και προμήθεια καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων που θα βοηθήσουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Ένα διαδικτυακό μάθημα θα πρέπει να είναι εύχρηστο, προσβάσιμο και ποιοτικό έχοντας δημιουργηθεί με βάση καλές αρχές εκπαιδευτικού σχεδιασμού ώστε να συντελεί ουσιαστικά σε αποτελεσματική μάθηση των εκπαιδευόμενων. Η παρούσα δράση στοχεύει στην επιλογή του καταλληλότερου πλαισίου ημι-αυτοματοποιημένης αξιολόγησης της ποιότητας της σχεδίασης διαδικτυακών μαθημάτων που αφενός μεν θα δίνει μία εκτίμηση για το επίπεδο ποιότητάς τους, αφετέρου δε θα παρέχει καθοδήγηση για τα σημεία που πρέπει να βελτιωθούν ώστε να προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εμπειρία στον εκπαιδευόμενο. Ένα διαδικτυακό μάθημα, με χαμηλή ποιότητα εκπαιδευτικού σχεδιασμού μπορεί να αποτελέσει απειλή για τη φήμη του εκπαιδευτικού ιδρύματος που το δημιούργησε και το προσφέρει. Τα εργαλεία που θα επιλεγούν θα πρέπει να συνοδεύονται από σαφείς οδηγίες εφαρμογής τους και θα πρέπει να βοηθάει και να εξετάζει τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό ενός διαδικτυακού μαθήματος σε πολλαπλές διαστάσεις, ενδεικτικά: α) την επισκόπηση των μαθησιακών στόχων του μαθήματος και τους μηχανισμούς υποστήριξης του εκπαιδευόμενου, β) το είδος του μαθησιακού περιεχομένου και την καταλληλότητά του για να υποστηρίξει τις προτεινόμενες μαθησιακές δραστηριότητες , γ) το είδος και την ενορχήστρωση των μαθησιακών δραστηριοτήτων , δ) τους τρόπους αξιολόγηση της επίδοσης του εκπαιδευόμενου, ε) την προσβασιμότητα και ευχρηστία της πλατφόρμας διαχείρισης μάθησης, κ.α.

 • Παρουσίαση καινοτόμων Εργαλείων – Μέσων Τεχνολογικά Υποβοηθούμενης Μάθησης
 • Θα γίνει η προμήθεια εργαλείων και ενός πλαισίου ποιοτικού ελέγχου για την οργάνωση μαθημάτων. Θα ακολουθήσει η επιμόρφωση στελεχών του Πανεπιστημίου που θα το εφαρμόσουν και η πιλοτική εφαρμογή του σε ένα αριθμό 5 διαδικτυακών μαθημάτων. Είναι σημαντικό το πλαίσιο είναι τεχνολογικά υποστηριζόμενο ώστε να επιτυγχάνεται γρήγορα και εύκολα η ημι-αυτοματοποιημένη αξιολόγηση της ποιότητας της σχεδίασης διαδικτυακών μαθημάτων.

Π5.1: Λίστα εργαλείων

Π5.2: Υλικό παρουσιάσεων χρήσης εργαλείων

Π5.3: Λίστα οδηγών χρήσης

Π5.4: Εργαλείο ποιοτικού ελέγχου διαδικτυακών μαθημάτων

ΠΕ6: Συμβουλευτική Μονάδα Παιδαγωγικού σχεδιασμού και Προσβασιμότητας Υλικού μαθημάτων (f2f και online) και εξετάσεων

Στο Πακέτο Εργασίας 6 (ΠΕ 6) θα δημιουργηθεί Συμβουλευτική Μονάδα Παιδαγωγικού σχεδιασμού και Προσβασιμότητας Υλικού μαθημάτων και εξετάσεων που θα παρέχει οδηγίες με στόχο την ισότιμη πρόσβαση όλων των φοιτητών, συμπεριλαμβανομένων των ΑΜΕΑ, στην εκπαιδευτική διαδικασία.

 • Αρχές Instructional Design για την ορθότητα σχεδιασμού μαθημάτων ή διαδικασίες επανελέγχου υλοποιημένων μαθημάτων με βάση συγκεκριμένων πλαισίων Μαθησιακού/Διδακτικού σχεδιασμού
 • Αρχές Συμπερίληψης (Inclusion) συγγραφής και παρουσίασης Διδακτικού υλικού για ΑΜΕΑ (π.χ χρήση Universal Design for Learning (UDL) και ψηφιακών εργαλείων προσβασιμότητας.
 • Μελέτη μεθοδολογίας Ανάπτυξης Υλικού. Θα γίνει βιβλιογραφική ανασκόπηση και μελέτη μεθοδολογιών ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού που θα επιτρέπει την ισότιμη πρόσβαση όλων των φοιτητών, συμπεριλαμβανομένων των ΑΜΕΑ.
 • Αντιμετώπιση ζητημάτων Ψηφιακού Εγγραμματισμου (Media Literacy) στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού.
 • Κατάρτιση Ενεργειών για την διευκόλυνση της Πρόσβασης και της Εξετασης Υλικου από ΑΜΕΑ. Θα συγγραφεί υποστηρικτικό υλικό προς τους καθηγητές του Ιδρύματος με εστίαση στις ενέργειες που θα βελτιώσουν την προσβασιμότητα του εκπαιδευτικού υλικού από τα ΑΜΕΑ.
 • Κατάρτιση λίστας ψηφιακών εργαλείων προσβασιμότητας. Θα γίνει αναζήτηση και αξιολόγηση ψηφιακών εργαλείων για την υποστήριξη της προσβασιμότητας του εκπαιδευτικού υλικού από τα ΑΜΕΑ. Στη συνέχεια να καταρτισθεί σχετική λίστα με τα διαθέσιμα εργαλεία και τα χαρακτηριστικά τους.

Π6.1: Οδηγός Ανάπτυξης Υλικού

Π6.2: Οδηγός Ενεργειών Προσβασιμότητας Υλικού- Εξετάσεων

Π6.3: Λίστα με ψηφιακά εργαλεία προσβασιμότητας

ΠΕ7: Δράσεις Διάχυσης της Πράξης

Το Πακέτο Εργασίας 7 (ΠΕ 7) περιλαμβάνει όλες τις Δράσεις Διάχυσης της Πράξης με στόχο την ευρύτερη ενημέρωση σε θέματα καινοτομίας στην εκπαιδευτική διαδικασία και αφορά φοιτητές και προσωπικό του Ιδρύματος αλλά και άλλων Ιδρυμάτων

 • Ενημέρωση Ακαδημαϊκού προσωπικού και φοιτητών του ΔΙΠΑΕ αλλά και άλλων Ιδρυμάτων για τις Δράσεις του ΓραΔιΜ
 • Προδιαγραφές και ανάπτυξη Ιστοτόπου. Σε αυτή την εργασία θα υλοποιηθεί η διαδικτυακή πλατφόρμα για την υποστήριξη και διάχυση των δράσεων του ΓραΔιΜ. Η πλατφόρμα θα έχει σκοπό την πλήρη υποστήριξη των δράσεων του ΓραΔιΜ. Η διαδικτυακή πλατφόρμα θα υποστηρίζει τις λειτουργίες του ΓραΔιΜ μέσου ισοτόπου και αποθετηρίου υποστηρικτικού εκπαιδευτικού και ερευνητικού υλικού καθώς και καλών πρακτικών.
 • Δημιουργία καναλιών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα δημιουργηθούν λογαριασμοί σε δημοφιλή μέσα κοινωνικής δικτύωσης (όπως Youtube, LinkedIn κ.α.) μέσω των οποίων θα είναι δυνατή η ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για τις δράσεις του ΓραΔιΜ.
 • Ανάπτυξη Υλικού προώθησης. Το υλικό αυτό θα είναι σε ψηφιακή και έντυπη μορφή με σκοπό την προώθηση των δράσεων του ΓραΔιΜ

Π7.1: Υλικό προώθησης  (Αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης)

Π7.2: Ιστότοπος Έργου

Skip to content